Reklamace

Před odesláním zboží na reklamaci přiložte reklamační protokol s popisem vady, děkujeme.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL.PDF

 1. Záruční doba na mobilní zařízení je posuzována podle platného originálního záručního listu, potvrzeného datem prodeje mobilního zařízení, razítkem a podpisem prodejce. Záruční doba se automaticky prodlužuje o potvrzenou dobu prováděných záručních oprav v autorizovaných servisech.

 2. Záruční doba automaticky zaniká v těchto případech:

  • Pokud mobilní zařízení vykazuje stopy mechanického poškození.
  • Pokud není mobilní zařízení funkční v důsledku neodborně či chybně provedené instalace, nebo opravy.
  • Pokud bylo mobilní zařízení používáno v rozporu s návodem k obsluze.
  • Pokud byl do mobilního zařízení proveden neodborný zásah.
  • Pokud byla funkční vada přístroje způsobena vniknutím cizích látek do přístroje.
  • Pokud bylo zařízení poškozeno vlivem neodvratné události (živelná pohroma).
  • Pokud závada mobilního zařízení vznikla špatným skladováním mimo předepsané rozmezí teplot, či v jinak nevhodném prostředí.

 3. Servisní úkony, na které se záruční doba mobilního zařízení nevztahuje:

  • Speciální úpravy mobilního zařízení proti zakoupené verzi (úpravy vzhledu).
  • Odblokování bezpečnostního kódu.

 4. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na opravu majitel zařízení.

 5. U pozáručních oprav na provedenou opravu a použité náhradní díly poskytujeme záruku v délce 6ti měsíců od data ukončení opravy.

 6. V případě, že nebude shledána závada v SW není možno update SW považovat za opravu ve smyslu Občanského zákoníku.

 7. Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku možno uplatnit pouze u prodejce.

 8. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 9. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady a dle technologického postupu předepsaného výrobcem.

 10. U použitého zboží se záruka vztahuje pouze na přístroj, nevztahuje se na baterii a příslušenství.